Dokumenti

Kārtības

Telpu individuālais vēdināšanas režīms Valmieras sākumskolā 

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Valmieras sākumskolā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Valmieras sākumskolā

Valmieras sākumskolas skolēnu apbalvošanas kārtība

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Valmieras sākumskolas kārtība, kādā organizē projektu izstrādi

Kārtība, kādā Valmieras sākumskolā notiek izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu apmaksa un atteikšana

Kārtība, kādā Valmieras sākumskolā notiek informācijas, mācību līdzekļu, materiālu, mācību un audzināšanas metožu atbilstības izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai izvērtēšana

Grozījumi kārtībā, kādā Valmieras sākumskolā notiek informācijas, mācību līdzekļu, materiālu, mācību un audzināšanas metožu atbilstības izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai izvērtēšana. Konsolidētā versija

Kārtība, kādā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādāts un īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns Valmieras sākumskolā 

lzglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Valmieras sākumskolā

Kartība, kādā rīkoties, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību un ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas trešās personas (pie izglītības iestādes  nodarbinātiem un izglītojamiem nepiederošas personas) 

Kārtība, kādā rīkojas Valmieras sākumskolā infekcijas slimību gadījumos

Atrasto lietu utilizācijas kārtība Valmieras sākumskolā

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība Valmieras sākumskolā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanas kārtība Valmieras sākumskolā

Iesniegumu, atbilžu reģistrācijas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība Valmieras sākumskolā

Iesniegumi

pieejami skolvadības sistēmā www.eklase.lv, autorizējoties ar vecāka paroli

Citi dokumenti

Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem Valmieras sākumskolā 

Piekļūstamības paziņojums 

Valmieras sākumskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Valmieras sākumskolas tīmekļa vietni - www.vss.edu.lv 

Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Atbilstības statuss

Valmieras sākumskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Attēliem, ilustrācijām utt. trūkst tekstuālā alternatīva, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo.

Multimediju (video, audio) failiem nav pieejami titri un noraksti.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments ŠEIT.

Atsauksmēm un saziņai:

Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. 

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: vs@valmiera.edu.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Tālrunis: +37167686768

Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010

Tīmekļvietne: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 29. decembrī.