Valmieras sākumskola

Valmieras sievieŔu ģimnāzija

Valmieras pamatskola

2008. gadā tiek ielikts jaunās ēkas pamatakmens

Valmieras sākumskola

Valmieras sākumskolas vēsture

 • Valmieras pamatskolas ēkas pamatakmens RÄ«gas ielā likts 1906. gadā, un tā tikusi bÅ«vēta kā Valmieras sievieÅ”u Ä£imnāzija.
 • 1990. gadā Å”ajā ēkā sāk darbu Valmieras 1. vidusskolas 1. ā€“ 4. klases.
 • 1997. gada 1. septembrÄ« izveido Valmieras sākumskolu.
 • 2003. gadā Valmieras sākumskola tiek pārsaukta par Valmieras pamatskolu.
 • NepiecieÅ”amÄ«ba pēc jaunas pamatskolas ēkas pilsētā bija jau vairākus gadus, jo iepriekÅ” Valmieras pamatskolas klases bija izvietotas vairākos namos, kas apgrÅ«tināja pilnvērtÄ«gu mācÄ«bu procesu, turklāt bērniem bija pieejama salÄ«dzinoÅ”i neliela zaļā zona. Jaunajā pamatskolas ēkā tiek nodroÅ”inātas visas normatÄ«vajos aktos noteiktās prasÄ«bas, mācÄ«bām nepiecieÅ”amās telpas atrodas vienā ēkā, kur var mācÄ«ties 650 1.-6. klaÅ”u skolēni.
 • Ēkas pamatakmens, piedaloties bijuÅ”ajam Latvijas prezidentam Valdim Zatleram, tika ielikts 2008. gadā.
 • 2010. gada 1. septembrÄ« svinÄ«gi tiek atklāta Valmieras pamatskolas jaunā un modernā ēka Leona Paegles ielā 40A. Valmieras pamatskola pārceļas uz jauno ēku. Ēkas bÅ«vniecÄ«bu veica SIA ā€œLatvijas Energoceltnieksā€, bet bÅ«vprojektu izstrādāja SIA ā€œOzola&Bula, arhitektu birojsā€.
 • Ēkā atrodas visas nepiecieÅ”amās telpas augstvērtÄ«ga mācÄ«bu procesa nodroÅ”ināŔanai ā€“ mācÄ«bu klases, darbmācÄ«bas kabineti, ārpusskolas nodarbÄ«bu telpas, svinÄ«bu zāle ar skatuvi, kabinets medicÄ«nas darbiniekam, ģērbtuves, bibliotēka un lasÄ«tava, kā arÄ« skolas ēdnÄ«ca.
 • Skolā izbÅ«vēta arÄ« sporta zāle, kas ir nozÄ«mÄ«gs ieguvums, jo iepriekÅ” audzēkņiem sporta nodarbÄ«bu vajadzÄ«bām telpas tika Ä«rētas.
 • 2011. gada 30.martā Valmieras pamatskola ieguva apbalvojumu ā€“ ā€œGada bÅ«ve Latvijā 2011ā€
 • Ar 2011. gada 22. septembra Valmieras pilsētas paÅ”valdÄ«bas domes lēmumu, Valmieras pamatskolai tiek mainÄ«ts nosaukums uz Valmieras sākumskolu.

Devīze:

Mācāmies darot!

VÄ«zija:

Valmieras sākumskola ir Promethean izglÄ«tÄ«bas izcilÄ«bas centrs ā€“ bērniem un videi draudzÄ«ga, uz individuālu un kolektÄ«vu

izaugsmi vērsta izglītības iestāde ilgtspējīgai attīstībai.

Valmieras sākumskolas logo


Valmieras sākumskolas karogs


Skolas vadība

Diāna Rudzīte

direktora p.i. (203.kab.)

tālr.: 64224737

e-pasts: diana.rudzite@valmiera.edu.lv

Darba laiks (pieņemÅ”anas laiks var tikt mainÄ«ts individuāli, savstarpēji vienojoties ar apmeklētāju):

P. 7:45-15:45

O. 8:00-16:00

T. 10:00-18:00

C. 8:00-16:00

Pk. 8:00-16:00

Sanita Eglīte

direktores vietniece izglītības jomā (204.kab.)

tālrunis: 64223921

e-pasts: sanita.eglite@valmiera.edu.lv

Darba laiks (pieņemÅ”anas laiks var tikt mainÄ«ts individuāli, savstarpēji vienojoties ar apmeklētāju):

P. 8:00-16:00

O. 8:00-16:00

T. 7:45-15:45

C. 8:00-16:00

Pk. 8:00-16:00

Diāna Rudzīte

direktores vietniece izglītības jomā (audzināŔanas darbs un intereŔu izglītība) (206.kab.)

e-pasts: diana.rudzite@valmiera.edu.lv

Darba laiks (pieņemÅ”anas laiks var tikt mainÄ«ts individuāli, savstarpēji vienojoties ar apmeklētāju):

P. 8:00-16:00

O. 8:00-16:00

T. 8:00-16:00

C. 7:45-15:45

Pk. 8:00-16:00

Dace VÄ«tola

direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā (205.kab.)

tālrunis:64223921

e-pasts: dace.vitola@valmiera.edu.lv

Darba laiks (pieņemÅ”anas laiks var tikt mainÄ«ts individuāli, savstarpēji vienojoties ar apmeklētāju):

P. 8:00-16:00

O. 8:00-16:00

T. 8:00-16:00

C. 8:00-16:00

Pk. 8:00-16:00

Signe Jānelsiņa

direktores vietniece izglītības jomā (IT) (206.kab.)

tālrunis: 26487937

e-pasts: signe.janelsina@valmiera.edu.lv

Darba laiks (pieņemÅ”anas laiks var tikt mainÄ«ts individuāli, savstarpēji vienojoties ar apmeklētāju):

P. 8:00-16:00

O. 14:00-16:00

T. 8:00-16:00

C. 14:00-16:00

Pk. 8:00-16:00


Skolas attīstības plāns

Attīstības-plāns-gala-variants.pdf

Skolas ētikas kodekss

Etikas-kodekss.pdf
etikaskodekss.pdf

Kontakti

Valmieras sākumskola

Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV ā€“ 4201

tālr.: 64224237, e-pasts: vs@valmiera.edu.lv

lietvedības sektretāre:

Sandra Pavloviča (202. kabinets)

tālr.: 64224237, e-pasts: sandra.pavlovica@valmiera.edu.lv


Garderobists-ēku dežurants:

tālr.: 22015919

Virtuve:

tālr.: 20003850


Valmieras sākumskolas rekvizīiti

Reģistrācijas Nr.: 90000043403

Juridiskā adrese: LāčplÄ“Å”a iela 2, Valmiera, LV-4201

 • norēķinu konts LV94UNLA0018000142255, AS SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X018
 • norēķinu konts LV64HABA0001402049100, AS SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
 • norēķinu konts LV38RIKO0002710710011, AS Luminor Bank Valmieras filiāle, kods RIKOLV2X
 • norēķinu konts LV70NDEA0000082312910, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, kods NDEALV2X
 • norēķinu konts LV07PARX0006607060001, AS Citadele banka, kods PARXLV22


ā€œFonds Valmieras sākumskolas attÄ«stÄ«baiā€

Reģistrācijas Nr.: 40008125554

Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Banka: AS SEB Banka

Konta Nr.: LV70UNLA0050012188029

ĒdināŔana ā€“ SIA ā€œKantÄ«ne Bā€

Reģistrācijas Nr.: 44102004917

Banka: AS Swedbank

konta Nr.: LV59HABA0001409049292