PROJEKTS SAM 8.3.4. 

PROJEKTS SAM 8.3.4. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Projekta mērķis:  veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Zināms, ka tieši jaunākajā skolas vecumā tiek ielikti pamati bērna ticībai savām spējām, attieksmei pret skolu un mācībām. Vai gluži otrādi – var veidoties neveiksminieka tēls ar neticību un nevēlēšanos mācīties. Lai paplašinātu iespējas sniegt individuālu atbalstu bērniem ar grūtībām mācībās, Valmieras sākumskola iesaistījusies projektā PuMPuRS (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”)

2020./2021. mācību gadā Valmieras sākumskolā tika realizēti 8 individuālā atbalsta plāni. Notikusi 61 individuāla konsultācija, kur sniegts atbalsts gan konkrētos mācību priekšmetos, gan emocionāls atbalsts, kas patiešām bija būtisks attālinātajā mācību procesā. 

Skolotājiem bija iespēja piedalīties supervīzijā. Supervīzijā tika pārrunāti jautājumi par skolēnu mācību motivāciju, gatavību pieņemt un izmantot projekta piedāvāto palīdzību. 

Izvērtējot mācību gada rezultātus, ir gandarījums, ka projektā iesaistītie bērni mācību gadu pabeiguši ar sekmīgiem vērtējumiem.

Skolas psihologs Baiba Bērziņa