Atbalsts

Pusaudžu resursu centra (PRC) speciālisti apzinās, ka šis laiks daudziem ir neziņas, baiļu un satraukuma pilns. Bieži jauniešiem un viņu vecākiem ir nepieciešams atbalsts. Mentālās veselības atbalsta tālrunis (zvani vai raksti Whats Appā :26433366) ir pieejams katru darba dienu no 12:00-19:00., ikvienam pusaudzim vai viņa tuviniekam ir iespēja sazvanīt kādu no PRC speciālistiem un saņemt profesionālu konsultāciju un atbalstu.

https://pusaudzucentrs.lv/konsultativais-talrunis/

PRC mājaslapa: https://pusaudzucentrs.lv/

PRC

Facebook: https://www.facebook.com/pusaudzim

Instagram: @pusaudzu_resursu_centrs


Atbalsta personāls

Gunita Eksto

logopēds

316.kabinets

tālrunis 26207224

darba/pieņemšanas laiki:

P. 8:00-14:30

O. 8:00-14:30

T. 8:00-9:00 un 12:30-14:30

C. 8:00-9:00 un 11:30-13:00

Pk. 8:00-12:30

psihologs

306.kabinets

darba/pieņemšanas laiki:

P. -

O. -

T. -

C. -

Pk. -

sociālais pedagogs

305.kabinets

darba/pieņemšanas laiki:

P. -

O. -

T. -

C. -

Pk. -

Silva Buliņa

speciālais pedagogs

304.kabinets

tālrunis 28395190

darba/pieņemšanas laiki:

P. 8:30-9:30 12:30-13:30

O. 8:00-8:30 14:10-15:10

T. 9:00-14:00

C. 9:00-13:30

Pk. 8:30-9:30 11:30-12:30

Ilona Tropa

logopēds

316.kabinets

tālrunis 29183835

darba/pieņemšanas laiki:

P. -

O. 8:00-11:00

T. 8:00-11:00

C. 8:00-9:00

Pk. -

Sandra Ivanova

medmāsa

242.kabinets

tālrunis 22019017

darba/pieņemšanas laiki:

P.8:00-16:00

O.8:00-16:00

T.8:00-16:00

C.8:00-16:00

Pk.8:00-16:00

Sarmīte Rozenbaha

bibliotekāre

334.kabinets

tālrunis 28849266

darba/pieņemšanas laiki:

P.-

O.10:00-16:30

T.8:00-16:00

C.10:00-16:00

Pk.8:00-11:30

Ingūna Zagorska

bibliotekāre

334.kab.

darba/pieņemšanas laiki:

P. 8:00-11:30

O. 8:00-12:30

T. 8:00-12:30

C. 8:00-12:30

Pk. -

Signe Jānelsiņa

bibliotekāre

334.kabinets

darba/pieņemšanas laiki:

P. 11:30-16:00

O. -

T. -

C. -

P. 11:30-16:00

Bibliotēka

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta

Pirmdiena

8:00 – 16:00

Otrdiena

8:00 – 16:00

Trešdiena

8:00 – 16:00

Ceturtdiena

8:00 – 16:00

Piektdiena

8:00 – 16:00

Valmieras sākumskolas bibliotēkas pakalpojumi un resursi ir noderīgi gan pedagogiem, gan skolēniem ikvienā mācību priekšmetā, neatkarīgi no vecuma un interesēm. Bibliotēkā pieejami šādi informācijas resursi:

 • grāmatas,

 • žurnāli,

 • laikraksti,

 • kartes,

 • skaņu ieraksti,

 • video ieraksti dažādās nozarēs.

Ir iespēja izmantot bezmaksas internetu un brīvpieejas datorus.


Karjeras izglītība

karjeras programma 2021.docx

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu “karjera” skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad termins “karjera” ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības izaugsme un nodarbošanās secīga maiņa visas dzīves garumā. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,

 • lai profesija atbilstu spējām,

 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams, ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu ļoti garš saraksts. Daudziem ir plašs interešu loks, un ir visai grūti izšķirties, kuru no savām interesēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet ko atstāt kā vaļasprieku. Lai pieņemtu pareizo lēmumu, nepieciešams izzināt potenciālās darbības virziena/profesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus.

VARU — tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis,— visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir noskaidrotas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā — mācībās vai jau praktiskajā darbā.

VAJAG — tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē; tāpēc, izvēloties izglītības virzienu ir jāuzzina, kādas zināšanas un prasmes (kompetences) var apgūt mācoties/ studējot vienā vai otrā programmā, kuru piedāvā izglītības iestādes. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties.

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītības uzdevumi

 1. Palīdzēt skolēniem pašattīstīties:

 • izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses;

 • izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru;

 • attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt”, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē;

 • analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.

 1. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:

 • izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību;

 • izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai;

 • izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences;

 • salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām;

 • piedalīties darba izmēģinājumos;

 • uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību;

 • gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu;

 • izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības;

 • uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū.

 1. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru:

 • apgūt karjeras vadības prasmes;

 • noteikt savas attīstības vajadzības;

 • pilnveidot savas zināšanas un prasmes;

 • apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas;

 • veidot savu personīgās karjeras plānu;

 • attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes;

 • veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

Par programmu un mācību metodi „Skolēnu mācību uzņēmums”

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.

SMU mācību metodes mērķis – SMU mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.

SMU programmas mērķis – jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

SMU statuss – SMU nav juridiska statusa, reģistrācija un uzskaite notiek JA Latvija. Ikdienas darbības uzraudzība notiek izglītības iestādē SMU skolotāja – konsultanta vadībā. Attiecībā uz nodokļu likumu piemērošanu Skolēnu mācību uzņēmuma gadījumā atbildīgs ir JA Latvija.

Ja SMU nav reģistrēts kopējā SMU reģistrā un nav noslēgts sadarbības līgums ar JA Latvija par JA Latvija programmu izmantošanu mācību procesā, JA Latvija neuzņemas atbildību par Skolēnu mācību uzņēmuma darbību. Šādā gadījumā atbildība par nodokļu likuma piemērošanu un citos darījumos uzņemas izglītības iestāde.

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu efektīvu mācību metodi uzņēmējdarbības izglītībā Latvijā atzīst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem – iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Veidojot SMU, skolēns iegūst:

▲ zināšanas uzņēmējdarbībā;

▲ pārdošanas prasmi;

▲ prezentēšanas prasmi;

▲ zināšanas par finanšu analīzi;

▲ prasmi plānot savas finanses;

▲ prasmi darboties komandā;

▲ nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus;

▲ iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem;

▲ pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā);

▲ ierakstu CV;

▲ starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē;

▲ savu peļņu;

▲ uzvaras „garšu”;

▲ iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība;

▲ iespēju iegūt JA Latvija sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.

Veselības punkts

Valmieras sākumskolas veselības punkts

Ārstniecības iestāžu reģistra kods: 250000014

atrodas 242.kabinetā

tālrunis 22019017

Darba laiks: katru dienu 8:00 – 16:00

Skolas medicīnas māsa ir reģistrēta un sertificēta ārstniecības persona. Skolas medicīnas māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos un aprūpes pasākumus bērnu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Viņa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un citiem speciālistiem.

Skolas medmāsas darba pienākumi:

 • Nodrošināt pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.

 • Reizi gadā veikt skolēnu antropometriskos mērījumus (svars, augums, redze).

 • Reizi gadā veikt kašķa un pedikulozes pārbaudi.

 • Veikt skolēnu atlasi imunizācijai un informēt vecākus par plānoto vakcināciju.

 • Organizēt profilaktiskos pasākumus infekcijas slimību izplatības novēršanai skolā.

 • Sekot skolas ēdnīcā izmantojamo produktu un gatavā ēdiena kvalitātei.

 • Veikt izglītojošo darbu skolēnu vidū higiēnas, profilakses un medicīniskās aprūpes jautājumos.


Pagarinātās dienas grupa

Pirmdiena-ceturtdiena

11.30 – 14:00 - mājas darbu pildīšana, atpūta

14:00 – 14:15 - launags

14:15 – 16:00 - dažādu lietpratību pilnveide:

 • lasītprasme,

 • rakstītprasme,

 • matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē,

 • pēti un eksperimentē dabaszinībās,

 • radošā pašizpausme (zīmēšana, krāsošana, veidošana utt.),

 • digitālā pratība,

 • pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem),

 • saskarsmes spēles,

 • ētiskās vērtības,

 • atpūta, rotaļas un spēles.