Interešu izglītība

intereses tabula jauna.docx

Deju kopa “Pērkonītis”

1.klase un 2.klase – Sanita Maniņa mob. 29366976

Apģērbs:

 • Meitenes – melni bruncÄ«Å¡i saules griezuma, balts T krekls, zeÄ·Ä«tes un čeÅ¡kas, savākti mati;
 • Zēni – balts T krekls, melni Å¡orti, zeÄ·Ä«tes un čeÅ¡kas.

Regularitāte.

Uzdevumi:

 • sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas dejas mākslā;
 • veidot izpratni par savas tautas un citu tautu kultÅ«ras vērtÄ«bām;
 • veidot uzvedÄ«bas, savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes;
 • pilnveidot māksliniecisko sniegumu;
 • sekmēt patriotisma un valstiskās identitātes veidoÅ¡anos;
 • veidot sadarbÄ«bu ar citu skolu koriem.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi vai sms.

3.-4.klase – Liesma Ērgle

Zēnu un meiteņu koris

Larisa Stivriņa, Inese Kuple

Programma ietver:

 • vokālo iemaņu apguvi un attÄ«stÄ«bu;
 • muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas,
 • ritma izjÅ«tas attÄ«stÄ«bu;
 • muzicēšanas apguvi

Uzdevumi:

 • sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas kora dziedāšanas mākslā;
 • veidot izpratni par savas tautas un citu tautu kultÅ«ras vērtÄ«bām;
 • veidot uzvedÄ«bas, savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes;
 • pilnveidot māksliniecisko sniegumu;
 • apgÅ«t skolēnu dziesmu svētku repertuāru;
 • veidot sadarbÄ«bu ar citu skolu koriem.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi.

Teātris “Karamele”

1.-3.klase Sanita Maniņa mob. 29366976

4.-6..klase Mārtiņš Liepa

Pirmā pusgada izskaņā plānota publiskā uzstāšanās ar ludziņu.

Masku gatavošanā lūgsim vecāku līdzdalību.

Regularitāte.

Atbildība (uzsākto pabeigt līdz galam).

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi vai sms.

Mūsdienu dejas “UNDEFINED”

Evita Vāpa mob. 29974352

Audzēkņi pulciņā apgūst ne tikai hip hopu ,bet arī citu ielu deju stilu pamatus ,tiek trenēta fiziskā izturība.

Uz nodarbībām obligāti jābūt treniņtērpā, iekštelpu sporta apavos un līdzi ūdenspudele!!!

Uzstājoties koncertā būs nepieciešami melni deju apavi un melnas bikses ,krekli (par to tiks laicīgi ziņots pirms koncertiem).

Jebkuru interesējošu jautājumu var rakstīt e-klasē vai rakstot uz mob. 29974352 ,bet tad jānorāda bērna vārds,uzvārds un klase.

‘‘Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars,burts,nots. Jeb - zināt,domāt,sapņot!”

Lai viss iecerētais izdodas!

Dizaina darbnīca “Esi radošs”

4.-6.klasēm - Zinta Liepiņa

Mērķis:

 • sekmēt prasmi izteikties gan verbāli, gan neverbāli, radot dažādus izstrādājumus;
 • sekmēt skolēnu caurviju prasmju attÄ«stÄ«bu, ievērojot izglÄ«tÄ«bas principus;
 • veicināt prasmi risināt problēmsituācijas, pielietojot dažādus materiālus un darbarÄ«kus idejas Ä«stenoÅ¡anai;
 • sekmēt radoÅ¡umu, Ä«stenojot idejas praktiskā darbÄ«bā;
 • veidot saudzÄ«gu attieksmi pret dabu, liekot uzsvaru uz dabas materiāliem un atkārtoti lietojamiem materiāliem.

Regulārs apmeklējums

Ļaujies savam domu lidojumam!

Vides pulciņš “Pīlādzītis”

1. un 2.-3.klasēm Iveta Lapiņa

Mērķis:

 • veidot draudzÄ«gu, izprotoÅ¡u attieksmi pret vidi;
 • rosināt skolēnu lÄ«dzdalÄ«bu vides aizsargāšanā;
 • pilnveidot prasmes vērot, pētÄ«t, eksperimentēt.

Ko darām:

 • izzinoÅ¡as nodarbÄ«bas iekÅ¡telpās un ārvidē,
 • pētÄ«sim, vērosim, atklāsim, veiksim eksperimentus, darbosimies radoÅ¡i.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi.


Elektroniskā skolas avīze “STARPBRĪDIS”

4.-6.klase Linda Vanaga

Mērķis:

 • Stiprināt piederÄ«bu savai skolai;
 • Veicināt prasmi analizēt informāciju, atÅ¡Ä·irt svarÄ«go no mazāk svarÄ«gā un pasniegt ziņas citiem saprotamā veidā.
 • ApgÅ«t nepiecieÅ¡amās digitālās prasmes (video, attēli, dokumenti, internets u.c.).
 • Popularizēt skolas tēlu skolā un ārpus tās.

Uzdevumi

 • IegÅ«t prasmes strādāt komandā, plānot laiku un atbildÄ«bas sajÅ«tu.
 • ApgÅ«t spējas skaidri izklāstÄ«t savas domas, kas vēlāk noderēs, rakstot esejas vai referātus.
 • IegÅ«t noderÄ«gas zināšanas par žurnālistiku, pilnvērtÄ«gu ieskatu žurnālista profesijā.
 • ApgÅ«t māku uzklausÄ«t un izteikt kritiku.
 • ApgÅ«t tehnoloÄ£iju lietoÅ¡anas prasmes.
 • Ä»aut iespēju radoÅ¡i izpausties un Ä«stenot savas idejas.
 • IegÅ«t plašāku redzesloku.
 • Apjēgt jēgpilnu brÄ«vā laika izmantoÅ¡anu.
 • SadarbÄ«bā ar karjeras konsultantu tiks organizētas tikÅ¡anās ar nozaru pārstāvjiem.

Erudītu pulciņš

Laikmetā, kad informācijas plūsma ir bezgalīga, galvenais prast tajā orientēties, meklējot nepieciešamo. Interešu izglītības programma „Erudīts” jau ceturto gadu piedāvā bērniem brīvajā laikā iegūt jaunas zināšanas un iespaidus dažādās jomās, apgūt prasmes tās lietderīgi izmantot, saistot ar mācību stundu vielu, kā arī ar aktualitātēm ārpus skolas – savā pilsētā un valstī.

Programmas mērķis:

 • palÄ«dzēt orientēties dažādajās informācijas iegÅ«Å¡anas iespējās;
 • paplaÅ¡ināt skolēnu redzesloku dažādās jomās;
 • veicināt skolēnu ieinteresētÄ«bu izziņas procesā.

Programmas uzdevumi:

 • sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas informācijas meklēšanā, atlasē un pielietoÅ¡anā;
 • attÄ«stÄ«t skolēnu prasmi ātri lasÄ«t, uztvert, strukturēt un analizēt tekstu;
 • rosināt skolēnus sekot lÄ«dz visam aktuālajam pilsētas un valsts mērogā;
 • motivēt audzēkņus paÅ¡attÄ«stÄ«bai, dodot iespēju praktiski darboties, veidojot uzdevumus un viktorÄ«nas saviem skolas biedriem

Radošuma akadēmija


Datorikas pulciņš


Pirmie soļi uzņēmējdarbībā

Veidot dziļāku izpratni par ekonomiskajām un sociālajām kopsakarībām, uzņēmējdarbību, par karjeras izveides un sava biznesa uzsākšanas iespējām, izveidojot Skolēnu mācību uzņēmumu.

Uzdevumi:

 • IepazÄ«stināt skolēnus ar uzņēmējdarbÄ«bas vidi.
 • NodroÅ¡ināt skolēnus ar iespēju piedalÄ«ties dažāda mēroga SMU gadatirgos.
 • RadÄ«t apstākļus, kuros skolēni jÅ«tas droÅ¡i, piedāvājot un realizējot savas idejas.
 • AttÄ«stÄ«t radoÅ¡umu, pielietojot interaktÄ«vas mācÄ«bu metodes.
 • Veidot priekÅ¡statu par sava biznesa uzsākÅ¡anas iespējām.
 • Izkopt skolēnu esoÅ¡os talantus un veicināt to pielietoÅ¡anu karjeras izveidē.
 • Rosināt skolēnus uzņemties atbildÄ«bu par savas vides veidoÅ¡anu.
 • IepazÄ«stināt ar Valmieras pilsētā esoÅ¡ajiem uzņēmumiem (ekskursija uz Biznesa Inkubatoru u.c.).

Dambrete un Å¡ahs


Kulinārija

Indivīda gatavība dzīves darbībai, mūsdienu mainīgajā pasaulē, tā ir spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas reālās dzīves situācijās, ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai.

Uzdevumi:

 • attÄ«stÄ«t talantus, spējas un daudzveidÄ«gas kompetences;
 • stiprināt nacionālo identitāti, apgÅ«t kultÅ«rvēsturisko mantojumu un kultÅ«ras vērtÄ«bas caur ēdienu;
 • radÄ«t Valmieras novada ēdienkarti:
 • iepazÄ«ties ar dažādu tautu virtuvi;
 • ievadÄ«t audzēkņus profesijā.