Interešu izglītība

Informācija par Valmieras sākumskolas interešu izglītību laika posmā no 7.04.2021

Mēneša grafiks
Informēju attālināti intereses.pdf

Deju kopa “Pērkonītis”

1.klase un 2.klase , 3.-5.klase – Sanita Maniņa mob. 29366976

Apģērbs:

 • Meitenes – melni bruncīši saules griezuma, balts T krekls, zeķītes un češkas, savākti mati;

 • Zēni – balts T krekls, melni šorti, zeķītes un češkas.

Regularitāte.

Uzdevumi:

 • sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas dejas mākslā;

 • veidot izpratni par savas tautas un citu tautu kultūras vērtībām;

 • veidot uzvedības, savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes;

 • pilnveidot māksliniecisko sniegumu;

 • sekmēt patriotisma un valstiskās identitātes veidošanos;

 • veidot sadarbību ar citu skolu koriem.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi vai sms.

Zēnu un meiteņu koris

Larisa Stivriņa, Inese Kuple

Programma ietver:

 • vokālo iemaņu apguvi un attīstību;

 • muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas,

 • ritma izjūtas attīstību;

 • muzicēšanas apguvi

Uzdevumi:

 • sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas kora dziedāšanas mākslā;

 • veidot izpratni par savas tautas un citu tautu kultūras vērtībām;

 • veidot uzvedības, savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes;

 • pilnveidot māksliniecisko sniegumu;

 • apgūt skolēnu dziesmu svētku repertuāru;

 • veidot sadarbību ar citu skolu koriem.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi.

Mūsdienu dejas “UNDEFINED”

Evita Vāpa mob. 29974352

Audzēkņi pulciņā apgūst ne tikai hip hopu ,bet arī citu ielu deju stilu pamatus ,tiek trenēta fiziskā izturība.

Uz nodarbībām obligāti jābūt treniņtērpā, iekštelpu sporta apavos un līdzi ūdenspudele!!!

Uzstājoties koncertā būs nepieciešami melni deju apavi un melnas bikses ,krekli (par to tiks laicīgi ziņots pirms koncertiem).

Jebkuru interesējošu jautājumu var rakstīt e-klasē vai rakstot uz mob. 29974352 ,bet tad jānorāda bērna vārds,uzvārds un klase.

‘‘Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars,burts,nots. Jeb - zināt,domāt,sapņot!”

Lai viss iecerētais izdodas!

Vides pulciņš “Pīlādzītis”

1. un 2.-3.klasēm Iveta Lapiņa

Mērķis:

 • veidot draudzīgu, izprotošu attieksmi pret vidi;

 • rosināt skolēnu līdzdalību vides aizsargāšanā;

 • pilnveidot prasmes vērot, pētīt, eksperimentēt.

Ko darām:

 • izzinošas nodarbības iekštelpās un ārvidē,

 • pētīsim, vērosim, atklāsim, veiksim eksperimentus, darbosimies radoši.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi.


Elektroniskā skolas avīze “STARPBRĪDIS”

4.-6.klase Linda Vanaga

Mērķis:

 • Stiprināt piederību savai skolai;

 • Veicināt prasmi analizēt informāciju, atšķirt svarīgo no mazāk svarīgā un pasniegt ziņas citiem saprotamā veidā.

 • Apgūt nepieciešamās digitālās prasmes (video, attēli, dokumenti, internets u.c.).

 • Popularizēt skolas tēlu skolā un ārpus tās.

Uzdevumi

 • Iegūt prasmes strādāt komandā, plānot laiku un atbildības sajūtu.

 • Apgūt spējas skaidri izklāstīt savas domas, kas vēlāk noderēs, rakstot esejas vai referātus.

 • Iegūt noderīgas zināšanas par žurnālistiku, pilnvērtīgu ieskatu žurnālista profesijā.

 • Apgūt māku uzklausīt un izteikt kritiku.

 • Apgūt tehnoloģiju lietošanas prasmes.

 • Ļaut iespēju radoši izpausties un īstenot savas idejas.

 • Iegūt plašāku redzesloku.

 • Apjēgt jēgpilnu brīvā laika izmantošanu.

 • Sadarbībā ar karjeras konsultantu tiks organizētas tikšanās ar nozaru pārstāvjiem.

Erudītu pulciņš

4.-6.klase Evita Rakecka

Laikmetā, kad informācijas plūsma ir bezgalīga, galvenais prast tajā orientēties, meklējot nepieciešamo. Interešu izglītības programma „Erudīts” jau ceturto gadu piedāvā bērniem brīvajā laikā iegūt jaunas zināšanas un iespaidus dažādās jomās, apgūt prasmes tās lietderīgi izmantot, saistot ar mācību stundu vielu, kā arī ar aktualitātēm ārpus skolas – savā pilsētā un valstī.

Programmas mērķis:

 • palīdzēt orientēties dažādajās informācijas iegūšanas iespējās;

 • paplašināt skolēnu redzesloku dažādās jomās;

 • veicināt skolēnu ieinteresētību izziņas procesā.

Programmas uzdevumi:

 • sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas informācijas meklēšanā, atlasē un pielietošanā;

 • attīstīt skolēnu prasmi ātri lasīt, uztvert, strukturēt un analizēt tekstu;

 • rosināt skolēnus sekot līdz visam aktuālajam pilsētas un valsts mērogā;

 • motivēt audzēkņus pašattīstībai, dodot iespēju praktiski darboties, veidojot uzdevumus un viktorīnas saviem skolas biedriem

Datorikas pulciņš


Pirmie soļi uzņēmējdarbībā

Veidot dziļāku izpratni par ekonomiskajām un sociālajām kopsakarībām, uzņēmējdarbību, par karjeras izveides un sava biznesa uzsākšanas iespējām, izveidojot Skolēnu mācību uzņēmumu.

Uzdevumi:

 • Iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības vidi.

 • Nodrošināt skolēnus ar iespēju piedalīties dažāda mēroga SMU gadatirgos.

 • Radīt apstākļus, kuros skolēni jūtas droši, piedāvājot un realizējot savas idejas.

 • Attīstīt radošumu, pielietojot interaktīvas mācību metodes.

 • Veidot priekšstatu par sava biznesa uzsākšanas iespējām.

 • Izkopt skolēnu esošos talantus un veicināt to pielietošanu karjeras izveidē.

 • Rosināt skolēnus uzņemties atbildību par savas vides veidošanu.

 • Iepazīstināt ar Valmieras pilsētā esošajiem uzņēmumiem (ekskursija uz Biznesa Inkubatoru u.c.).


Kulinārija

3.-6.klase Ketija Leja


Indivīda gatavība dzīves darbībai, mūsdienu mainīgajā pasaulē, tā ir spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas reālās dzīves situācijās, ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai.

Uzdevumi:

 • attīstīt talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;

 • stiprināt nacionālo identitāti, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības caur ēdienu;

 • radīt Valmieras novada ēdienkarti:

 • iepazīties ar dažādu tautu virtuvi;

 • ievadīt audzēkņus profesijā.