Interešu izglītība

Valmieras sākumskolas interešu izglītības programmu laiki

Interešu laiki

IEPAZĪSTIES!

Deju kopa “Pērkonītis”

1.-3.klase un 4.-6.klase

Sanita Maniņa

mob. 29366976


Apģērbs:

 • Meitenes – melni bruncīši saules griezuma, balts T krekls, zeķītes un češkas, savākti mati;

 • Zēni – balts T krekls, melni šorti, zeķītes un češkas.

Regularitāte.

Uzdevumi:

 • sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas dejas mākslā;

 • veidot izpratni par savas tautas un citu tautu kultūras vērtībām;

 • veidot uzvedības, savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes;

 • pilnveidot māksliniecisko sniegumu;

 • sekmēt patriotisma un valstiskās identitātes veidošanos;

 • veidot sadarbību ar citu skolu koriem.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi vai sms.

Zēnu un meiteņu koris

Larisa Stivriņa, Inese Kuple

Programma ietver:

 • vokālo iemaņu apguvi un attīstību;

 • muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas,

 • ritma izjūtas attīstību;

 • muzicēšanas apguvi

Uzdevumi:

 • sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas kora dziedāšanas mākslā;

 • veidot izpratni par savas tautas un citu tautu kultūras vērtībām;

 • veidot uzvedības, savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes;

 • pilnveidot māksliniecisko sniegumu;

 • apgūt skolēnu dziesmu svētku repertuāru;

 • veidot sadarbību ar citu skolu koriem.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi.

Mūsdienu dejas “UNDEFINED”

1.-2.klase, 3.-4.klase, 5.-6.klase

Linda Vanaga

Audzēkņi pulciņā apgūst ne tikai hip hopu ,bet arī citu ielu deju stilu pamatus ,tiek trenēta fiziskā izturība.

Uz nodarbībām obligāti jābūt treniņtērpā, iekštelpu sporta apavos un līdzi ūdenspudele!!!

Uzstājoties koncertā būs nepieciešami melni deju apavi un melnas bikses ,krekli (par to tiks laicīgi ziņots pirms koncertiem).


‘‘Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars,burts,nots. Jeb - zināt,domāt,sapņot!”

Lai viss iecerētais izdodas!

Vides pulciņš “Pīlādzītis”

1. -3.klasēm un 4.-6.klasēm Iveta Lapiņa

Mērķis:

 • veidot draudzīgu, izprotošu attieksmi pret vidi;

 • rosināt skolēnu līdzdalību vides aizsargāšanā;

 • pilnveidot prasmes vērot, pētīt, eksperimentēt.

Ko darām:

 • izzinošas nodarbības iekštelpās un ārvidē,

 • pētīsim, vērosim, atklāsim, veiksim eksperimentus, darbosimies radoši.

Lūgums par bērna neierašanos uz pulciņu, informēt skolotāju caur e-klasi.


Elektroniskā skolas avīze “STARPBRĪDIS”

4.-6.klase Linda Vanaga

Mērķis:

 • Stiprināt piederību savai skolai;

 • Veicināt prasmi analizēt informāciju, atšķirt svarīgo no mazāk svarīgā un pasniegt ziņas citiem saprotamā veidā.

 • Apgūt nepieciešamās digitālās prasmes (video, attēli, dokumenti, internets u.c.).

 • Popularizēt skolas tēlu skolā un ārpus tās.

Uzdevumi

 • Iegūt prasmes strādāt komandā, plānot laiku un atbildības sajūtu.

 • Apgūt spējas skaidri izklāstīt savas domas, kas vēlāk noderēs, rakstot esejas vai referātus.

 • Iegūt noderīgas zināšanas par žurnālistiku, pilnvērtīgu ieskatu žurnālista profesijā.

 • Apgūt māku uzklausīt un izteikt kritiku.

 • Apgūt tehnoloģiju lietošanas prasmes.

 • Ļaut iespēju radoši izpausties un īstenot savas idejas.

 • Iegūt plašāku redzesloku.

 • Apjēgt jēgpilnu brīvā laika izmantošanu.

 • Sadarbībā ar karjeras konsultantu tiks organizētas tikšanās ar nozaru pārstāvjiem.

Erudītu pulciņš

4.-6.klase Sarmīte Rozenbaha

Laikmetā, kad informācijas plūsma ir bezgalīga, galvenais prast tajā orientēties, meklējot nepieciešamo. Interešu izglītības programma „Erudīts” jau ceturto gadu piedāvā bērniem brīvajā laikā iegūt jaunas zināšanas un iespaidus dažādās jomās, apgūt prasmes tās lietderīgi izmantot, saistot ar mācību stundu vielu, kā arī ar aktualitātēm ārpus skolas – savā pilsētā un valstī.

Programmas mērķis:

 • palīdzēt orientēties dažādajās informācijas iegūšanas iespējās;

 • paplašināt skolēnu redzesloku dažādās jomās;

 • veicināt skolēnu ieinteresētību izziņas procesā.

Programmas uzdevumi:

 • sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas informācijas meklēšanā, atlasē un pielietošanā;

 • attīstīt skolēnu prasmi ātri lasīt, uztvert, strukturēt un analizēt tekstu;

 • rosināt skolēnus sekot līdz visam aktuālajam pilsētas un valsts mērogā;

 • motivēt audzēkņus pašattīstībai, dodot iespēju praktiski darboties, veidojot uzdevumus un viktorīnas saviem skolas biedriem

Datorikas pulciņš

4.-6.klase Linda Vanaga

Datorikas prasme, tāpat kā valodas vai matemātikas prasmes, ir viena no 21.gadsimta pamatprasmēm, kas nepieciešamas ikvienam neatkarīgi no tā, kādu profesiju viņš izvēlēsies. Digitālā kompetence ir viena no pamatiem, uz kā balstīts jaunais kompetenču mācību saturs.

Programmas mērķis:

Attīstīt skolēna digitālās prasmes pēctecīgā veidā – skolēns pakāpeniski attīsta iemaņas darbā ar programmvadāmajām ierīcēm, apgūst ikdienas produktivitātei un mācībām nepieciešamās lietotnes un to prasmīgu lietošanu.

Programmas uzdevumi:

 • apgūt prasmi strādāt ar programmvadāmām ierīcēm un īstenot savas ieceres ;

 • iegūt izpratni par lietotnēm un to izmantošanas veidiem;

 • apgūt vizuālās programmēšanas pamatus;

 • gūt izpratni par drošu un ētisku tehnoloģiju izmantošanu;

 • plānot un izvērtēt savu darbu;

 • izmantot dizaina domāšanas procesu kā problēmrisināšanas veidu.

Pirmie soļi uzņēmējdarbībā

4.-6.klase Jana Štrāle

Veidot dziļāku izpratni par ekonomiskajām un sociālajām kopsakarībām, uzņēmējdarbību, par karjeras izveides un sava biznesa uzsākšanas iespējām, izveidojot Skolēnu mācību uzņēmumu.

Uzdevumi:

 • Iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības vidi.

 • Nodrošināt skolēnus ar iespēju piedalīties dažāda mēroga SMU gadatirgos.

 • Radīt apstākļus, kuros skolēni jūtas droši, piedāvājot un realizējot savas idejas.

 • Attīstīt radošumu, pielietojot interaktīvas mācību metodes.

 • Veidot priekšstatu par sava biznesa uzsākšanas iespējām.

 • Izkopt skolēnu esošos talantus un veicināt to pielietošanu karjeras izveidē.

 • Rosināt skolēnus uzņemties atbildību par savas vides veidošanu.

 • Iepazīstināt ar Valmieras pilsētā esošajiem uzņēmumiem (ekskursija uz Biznesa Inkubatoru u.c.).

Kulinārija

3.-6.klase Ketija Leja

Indivīda gatavība dzīves darbībai, mūsdienu mainīgajā pasaulē, tā ir spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas reālās dzīves situācijās, ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai.

Uzdevumi:

 • attīstīt talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;

 • stiprināt nacionālo identitāti, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības caur ēdienu;

 • radīt Valmieras novada ēdienkarti:

 • iepazīties ar dažādu tautu virtuvi;

 • ievadīt audzēkņus profesijā.

Suvenīru darbnīca

5.-6.klase Juris Bedeicis


Kokmateriāli Latvijā ir resurss, kurš regulāri atjaunojas. Koksne ir ekoloģisks, viegli apstrādājams produkts. Tādēļ tā apstrāde un izmantošana mūsdienās neskatoties uz daudzveidīgo ķīmijas, metālapstrādes, tekstila un citu rūpniecības nozaru attīstību, kas vai ik dienas dod iespēju strādāt ar aizvien jauniem un mūsdienu vajadzībām piemērotākiem materiāliem, ir aktuāla.

Skolēniem, darbojoties šajā pulciņā, rastos vispusīgs priekšstats un iemaņas koksnes apstrādē un izmantošanā. Tāpat pulciņā iespējams izmantot dažādus dabas un sadzīvē pieejamus materiālus.


Uzdevumi:

 • iepazīsim dažādas koku sugas un iespējamo pielietojumu kokapstrādē;

 • gūsim priekšstatu par kokmateriālu nozīmi un izmantošanas iespējām tautsaimniecībā, mākslā un citur;

 • iepazīsim ne tikai kokapstrādes tehnoloģijas, kuras izmanto praksē, bet zināt un apgūt patstāvīgi koksnes pirmapstrādi;

 • veidosim prasmi novērtēt koksni no estētiskā viedokļa;

 • attīstīsim savu iztēli, fantāziju.


Teātra sports

3.-6.klase Jaroslava Hreškova Sirmais

Teātra sports palīdz bērnam attīstīt viņa spontanitāti un rosina radošo darbību. Tas dod iespēju padziļināti iepazīst un izpaust sevi - gan fiziski, gan garīgi. Teātra sports attīsta runas prasmes, aktiermeistarību, prasmes uzstāties, sadarboties un rosina iegūtās kompetences tālāk pielietot dažādās dzīves jomās.

Uzdevumi:

 • mācīsimies teorētiskas un praktiskās zināšanas teātra sportā;

 • uzlabosim empātijas spējas veidojot savstarpējas saskarsmes un komandas prasmes;

 • veicināsim elastīgo domāšanu neordinārās situācijās, spējas domāt bez

 • priekšrakstiem un instrukcijām;

 • attīstīsim spējas aktīvi reaģēt uz saņemto informāciju, oriģināli un radoši;

 • attīstīsim spējas uzstāties publikas priekšā.


Jaunie satiksmes dalībnieki

3.-4.klase Diāna Rudzīte

Dalība pulciņā palīdzēs skolēniem apgūt ceļu satiksmes noteikumus, pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, kā arī ļaus uzlabot velosipēda vadīšanas iemaņas

Uzdevumi:

 • iepazīsimies ar ceļa zīmēm un ceļu satiksmes noteikumiem;

 • apgūsim praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanā;

 • pilnveidosim praktiskās velosipēda vadīšanas iemaņas;

 • iepazīsim velosipēda uzbūvi un tā uzturēšanu drošas braukšanas kārtībā;

 • iegūsim velosipēdista apliecības.


pakāpieni veselīgam dzīvesveidam

1.-6.klase Sandra Ivanova

Programmas mērķis ir veidot bērnos veselīga dzīvesveida noturīgu pamatu stiprai veselībai.

Uzdevumi:

 • interesi par cilvēka veselību un veselīgu dzīvesveidu;

 • padziļināti attīstīsim izpratni par visu galveno veselības komponentu – fizisko, mentālo, sociālo – vienotību un savstarpēju nepārtrauktu mijiedarbību;

 • veidosim attieksmi pret sevi un citu veselību un dzīvību kā augstāko vērtību.