audzināšana

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2022./2023.m.g.

2022./2023.pasākumi mājas lapai

Audzināšanas darba galvenie virzieni

  • Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām (SEM, APU).

  • Mācību un audzināšanas aktivitātē turpināt pilnveidot izglītojamā vērtībizglītību, nostiprinot pilsoniskās un valstiskās identitātes ētisko vērtību apzināšanos.

  • Organizēt izglītojamā pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, kurā mācību satura apguve saistīta ar praktisku, aktīvu un radošu darbību sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

  • Sekmēt izglītojamā patriotisma un valstiskās identitātes veidošanos, kā arī attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenē, skolā, pilsētā un valstī.

  • Veicināt izglītojamo izpratni par fizisko, garīgo un sociālo veselību un drošībai labvēlīgu rīcību, uzņemoties personisko atbildību.


Valmieras sākumskolas audzināšanas darba programma 2019.-2022.māc.g. Šeit!

Valmieras sākumskolas klašu audzinātāji 2022./2023. māc. g.

1.A Inese Bergsone 4.A Elīna Bērziņa

1.B Ingrīda Zelča 4.B Zinta Liepiņa

1.C Gunita Martinsone 4.C Iveta lapiņa

1.D Helga Mezīte 4.D Inese Kuple

2.A Baiba Siliņa 5.A Gunita Eksto

2.B Aiga Vimba 5.B Baiba Balode

2.C Ruta Dambe 5.C Aiga Kukaine

2.D Mārīte Saulīte 5.D Jaroslava Hreškova-Sirmais

3.A Sandra Karnīte 6.A Silva Buliņa

3.B Marta Kakse 6.B Kristīne Švalbe

3.C Jana Štrāle 6.C Kristīne Švalbe

3.D Lāsma Kaša 6.D Sanita Tauriņa