audzināšana

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2020./2021.m.g.2.pusgadam

2021./22. Mācību un audz. plāns 2.pusg.

Audzināšanas darba galvenie virzieni

  • Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām (SEM, APU).

  • Mācību un audzināšanas aktivitātē turpināt pilnveidot izglītojamā vērtībizglītību, nostiprinot pilsoniskās un valstiskās identitātes ētisko vērtību apzināšanos.

  • Organizēt izglītojamā pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, kurā mācību satura apguve saistīta ar praktisku, aktīvu un radošu darbību sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

  • Sekmēt izglītojamā patriotisma un valstiskās identitātes veidošanos, kā arī attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenē, skolā, pilsētā un valstī.

  • Veicināt izglītojamo izpratni par fizisko, garīgo un sociālo veselību un drošībai labvēlīgu rīcību, uzņemoties personisko atbildību.


Valmieras sākumskolas audzināšanas darba programma 2019.-2022.māc.g. Šeit!

Valmieras sākumskolas klašu audzinātāji 2021./2022.māc.g.

1.A Baiba Siliņa 4.A Gunita Eksto

1.B Aiga Vimba 4.B Baiba Balode

1.C Ruta Dambe 4.C Aiga Kukaine

1.D Mārīte Saulīte 4.D Jaroslava Hreškova-Sirmais

2.A Sandra Karnīte 5.A Silva Buliņa

2.B Marta Kakse 5.B Zeltīte Lūse

2.C Elīna Aļeškēviča 5.C Kristīne Švalbe

2.D Lāsma Kaša 5.D Sanita Tauriņa

3.A Inese Bergsone 6.A Inese Kuple

3.B Ingrīda Zelča 6.B Zinta Liepiņa

3.C Gunita Martinsone 6.C Diāna Rudzīte

3.D Helga Mezīte 6.D Stella Berga

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2020./2021.m.g.1.pusgadam

Pasakuma plans 2020-2021mg1.pusgads