Karjeras izglītība

Resursi

Digitālais resurss – Karjerasmateriali.lv

29. oktobrī, Valmierā svinīgi tika atklāts karjeras materiālu resurss www.karjerasmateriali.lv . Tiešsaistes resurss ir vērtīgs dažādu materiālu, metožu, ideju apkopojums, kas būs noderīgs ikvienam, kam aktuāli karjeras jautājumi. Karjerasmateriali.lv ir Valmieras Attīstības aģentūras dāvana Latvijai Karjeras nedēļā. 

Karjerasmateriali.lv apkopo ļoti plaša spektra informāciju. Resursā speciālisti, pedagogi, vecāki un jaunieši var atrast materiālus darbam stundās un tematiskajās nodarbībās, materiālus profesiju un darba tirgus iepazīšanai, metodiskos materiālus karjeras attīstībai un testus par karjeras izvēli, personību, interesēm. Noderīgas būs idejas karjeras pasākumiem, informācija par ekskursijām un radošo darbnīcu iespējām, kā arī informācija par iespējām sadarbībai ar uzņēmumiem un darba devējiem. Resursā apkopoti arī likumi, noteikumi un stratēģijas, kas saistītas ar karjeras attīstības atbalstu, kā arī pieejamas saites uz citiem noderīgiem resursiem.

PASākumi

PKK darba plāns 2023.2024.m.g. J.Johansone 01.11.2023..docx

Kā būvē karjeru Valmieras novadā?

2022. gada 5.maijā Cēsu 2.pamatskolā Valmieras sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jana Štrāle piedalījās S.A.M.8.3.5 projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” seminārā “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta (KAA) īstenošanai”.

Semināra mērķis: iepazīstināt pašvaldību pārstāvjus, pedagogus karjeras konsultantus un citus karjeras atbalsta speciālistus ar vadlīnijām KAA īstenošanai un sniegt informāciju par projekta aktualitātēm un tālāko virzību.

Skolotāja Jana iesaistījās prezentācijā ar savu KAA īstenošanas pieredzi “Kā būvē karjeru Valmieras novadā?”

Pēcpusdiena piepildīta, ierosmju un ideju daudz, kā turpināt labi iesāktu procesu. Skolas ikdienā aizvien vairāk ienāk tēmas un pasākumi, kas saistīti ar katra mazā cilvēka nākotni un plāniem. Lai veicas! 

Karjeras aktivitātes

Galvenā  karjeras aktivitāte februārī bija iepazīšanās ar vienotās ārkārtas palīdzības numura 112 dispičera profesiju. 

 Vidzemes VUGD vecākā inspektore Sandra Vējiņa savā sarunā ar Vidzemes VUGD operatīvās vadības pārvaldes zvanu apstrādes inspektori, dežuranti jeb dispičeri Evitu iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju, ikdienas pienākumiem, nepieciešamajām prasmēm un īpašībām, lai šo darbu varētu veikt. 

Sarunas laikā skolēni noskaidroja, ka, lai strādātu par dispečeru ir vairākas svarīgas lietas, kuras jāņem vērā: pirmkārt, jābūt ļoti lielai vēlmei palīdzēt cilvēkiem, otrkārt, jāpatīk sarunāties pa telefonu, jo telefons un rācija ir galvenais darba instruments, treškārt nepieciešamas svešvalodas zināšanas.

Dispičere savā sarunā atklāja, ka darba laiks ir nedaudz neparasts- 24h darba maiņa  un pēc tam seko 3 brīvdienas, bet Evita atzina, ka laiks paiet ļoti ātri, jo maiņas laikā notiek daudz dažādu notikumu, katra maiņa ir atšķirīga. Šis ir komandas darbs, kurā sadarbojas zvanītājs ar dispičeri un dispičers ar glābējiem. Lai raitāk notiktu darbs, dispičere atgādināja, ka ir ļoti svarīgi iegaumēt savu adresi un, ja redzi, ka nepieciešama palīdzība, tad nebaidīties zvanīt, lai nelaimi novērstu pēc iespējas ātrāk.

112 darbojas kopš 1997.gada. Piezvanot uz 112, iespējams sasniegt četrus glābšanas dienastus- VUGD, Valsts policiju, NMPD, Gāzes avārijas dienastu.  112 numurs ir sazvanāms 24/7 un zvans ir bezmaksas. Kopumā piecos zvanu centros Latvijā strādā 88 dispičeri. Katru diennakti dispičeri atbild uz vidēji 3500 zvaniem ar dažādiem lūgumiem pēc palīdzības.

Skolēniem bija arī iespēja iztēloties un uzzīmēt kāds varētu izskatīties 112 logo pēc 10 gadiem. Visaktīvākie zīmētāji bija 4.a klases skolēni. Paldies viņiem un klases audzinātājai Gunitai.

Sagatavoja PKK Jana Štrāle

Prātlauzis par Valmieras novadu-1.pdf

Novembra aktivitātes karjeras izglītībā

No 15.-30. novembrim  1.-6.klašu skolēni varēja piedalīties izaicinājumā  “Izstaigā Latviju Valmierā” un uztaisi  “selfijus” pie 3 uzņēmumiem, kurus pa ceļam redzi.

Paldies par piedalīšanos un diplomus kā arī auduma maisiņu ar skolas logo saņēma:

 Henrijs Buls 1.a

Elīza Reinika 1.b

Nika Gorobeca 2.c

Aivija Ciguze 3.d

Savukārt,  4.-6. klašu skolēniem bija iespēja sevi izaicināt viktorīnā “Valmieras novada prātlauzis”

 Prātlauzim bija sagatavoti dažādi grūtības pakāpes jautājumi par jauno Valmieras novadu,piemēram, kuras pilsētas ir jaunajā Valmieras novadā? No kā tiek gatavoti trauki uzņēmumā Vaidavas keramika? Vai atpazīsti pēc balss novada personības? Vai zināji, ka Valmieras novads ir bagāts ar ēdieniem, kuru nosaukumā ir vietvārdi?  Kuri ēdieni tie ir? u.c. vieglāki un grūtāki jautājumi par novada vietu un uzņēmumu atpazīšanu. 

Valmieras sākumskolas Prātlauži ir: 

Elza Blumberga 4.a

Elza Marija Mača 4.b

Madara Miroviča 4.c

Kristiāns Līcītis 5.b

Jēkabs Bauskis 5.c

Alise Naļivaika 5.d

Kate Klauža 5.d

Justīne Līva Zaula 5.d

Marta Čukure 6.a

Elza Elīza Pružinska 6.b

Ieva Adelīna Kuzņica 6.b

Elīna Kārkliņa 6.d 

Paldies Valmieras sākumskolas direktoram par mazo pārsteiguma balviņu sarūpēšanu skolēniem.

Informāciju sagatavoja: Valmieras sākumskolas PKK Jana Štrāle

Karjeras izglītības dokumentācija

audzinātājiem.docx

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu “karjera” skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad termins “karjera” ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības izaugsme un nodarbošanās secīga maiņa visas dzīves garumā. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams, ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu ļoti garš saraksts. Daudziem ir plašs interešu loks, un ir visai grūti izšķirties, kuru no savām interesēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet ko atstāt kā vaļasprieku. Lai pieņemtu pareizo lēmumu, nepieciešams izzināt potenciālās darbības virziena/profesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus.

VARU — tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis,— visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir noskaidrotas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā — mācībās vai jau praktiskajā darbā.

VAJAG — tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē; tāpēc, izvēloties izglītības virzienu ir jāuzzina, kādas zināšanas un prasmes (kompetences) var apgūt mācoties/ studējot vienā vai otrā programmā, kuru piedāvā izglītības iestādes. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties.

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

 

Karjeras izglītības uzdevumi

Par programmu un mācību metodi „Skolēnu mācību uzņēmums” 

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.

SMU mācību metodes mērķis – SMU mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.

SMU programmas mērķis – jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

SMU statuss – SMU nav juridiska statusa, reģistrācija un uzskaite notiek JA Latvija. Ikdienas darbības uzraudzība notiek izglītības iestādē SMU skolotāja – konsultanta vadībā. Attiecībā uz nodokļu likumu piemērošanu Skolēnu mācību uzņēmuma gadījumā atbildīgs ir JA Latvija.

Ja SMU nav reģistrēts kopējā SMU reģistrā un nav noslēgts sadarbības līgums ar JA Latvija par JA Latvija programmu izmantošanu mācību procesā, JA Latvija neuzņemas atbildību par Skolēnu mācību uzņēmuma darbību. Šādā gadījumā atbildība par nodokļu likuma piemērošanu un citos darījumos uzņemas izglītības iestāde.

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu efektīvu mācību metodi uzņēmējdarbības izglītībā Latvijā atzīst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem – iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Veidojot SMU, skolēns iegūst:

▲    zināšanas uzņēmējdarbībā;

▲    pārdošanas prasmi;

▲    prezentēšanas prasmi;

▲    zināšanas par finanšu analīzi;

▲    prasmi plānot savas finanses;

▲    prasmi darboties komandā;

▲    nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus;

▲    iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem;

▲    pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā);

▲    ierakstu CV;

▲    starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē;

▲    savu peļņu;

▲    uzvaras „garšu”;

▲    iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība;

▲  iespēju iegūt JA Latvija sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.