Karjeras izglītība

Digitālais resurss – Karjerasmateriali.lv

29. oktobrī, Valmierā svinīgi tika atklāts karjeras materiālu resurss www.karjerasmateriali.lv . Tiešsaistes resurss ir vērtīgs dažādu materiālu, metožu, ideju apkopojums, kas būs noderīgs ikvienam, kam aktuāli karjeras jautājumi. Karjerasmateriali.lv ir Valmieras Attīstības aģentūras dāvana Latvijai Karjeras nedēļā.

Karjerasmateriali.lv apkopo ļoti plaša spektra informāciju. Resursā speciālisti, pedagogi, vecāki un jaunieši var atrast materiālus darbam stundās un tematiskajās nodarbībās, materiālus profesiju un darba tirgus iepazīšanai, metodiskos materiālus karjeras attīstībai un testus par karjeras izvēli, personību, interesēm. Noderīgas būs idejas karjeras pasākumiem, informācija par ekskursijām un radošo darbnīcu iespējām, kā arī informācija par iespējām sadarbībai ar uzņēmumiem un darba devējiem. Resursā apkopoti arī likumi, noteikumi un stratēģijas, kas saistītas ar karjeras attīstības atbalstu, kā arī pieejamas saites uz citiem noderīgiem resursiem.

KARJERAS NEDĒĻA VALMIERAS SĀKUMSKOLĀ
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

“Profesijas dzejoļos”

Septembrī, Dzejas mēneša kā arī karjeras pasākumu aktivitātes ietvaros, Valmieras sākumskolā, skolēni varēja sevi izaicināt radošā darbā “Profesijas dzejoļos.”

Nav jau nemaz viegli būt dzejniekam, jo mūza ne vienmēr ir atbalstoša, dažbrīd nepieciešams ilgāks laiks, līdz tā atnāk. Tomēr prieks par tiem neatlaidīgajiem, centīgajiem un radošajiem skolēniem, kuri ļāvās mūzai un sacerēja neparastus un ļoti daudzveidīgus dzejoļus.

Skolēniem bija dots radošs uzdevums: sacerēt dzejoli par sev tuvu profesiju, kā arī dzejolim uzzīmēt atbilstošu ilustrāciju. Visaktīvākās dzejoļu sacerēšanā bija 2.c, 3.a, 3.b, 3.d un 6. b klases skolēni. Patiess prieks un lepnums ir par 1. c klases skolniecēm, kuras sacerēja jaukus dzejoļus par izmeklētāja un vetārsta darbu.

Dzejoļi izlikti izstādē, skolas bibliotēkā, kā arī visu dzejoļu autori tika pie pateicībām par radošo darbu!

Paldies skolēniem par dalību un skolotājiem par atbalstīšanu.

Informāciju sagatavoja: Jana Štrāle Valmieras sākumskolas PKK

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

„Izzini meža nozares profesijas” 6. klašu skolēniem

18. oktobrī 6.klašu skolēni piedalījās pasākumā “Izzini mežu nozares profesijas!”, kurā skolēniem, sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, atbilstoši jaunajai kompetenču izglītības pieejai, bija iespējams iepazīt visdažādākās mežu nozares profesijas, veicot to dažādus ikdienas pienākumus. Dodoties ekspedīcija mežā skolēni izvērtēja dažādu koku īpašības un to piemērotību selekcijai, skaitīja kociņus parauglaukumos, noteica cērtamos kokus jaunaudzē, mērīja koku augstumu, noteica koku bojājumus un to cēloņus, kā arī uzzināja par koku izmantošanas iespējām. Skolēni iepazinās arī ar Vijciema čiekurkalti un to, kā sēklas no čiekuriem tiek iegūtas tālākai sēšanai.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Jauno uzņēmēju skola 2019

Septiņi mūsu skolas skolēni, interešu izglītības pulciņa “Pirmie soļi uzņēmējdarbībā” dalībnieki, piedalījās reģionālajā seminārā Jauno uzņēmēju skola 2019, kas 26. septembrī norisinājās Valmiera tehnikumā. Skolotāji un skolēni varēja uzzināt par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) veidošanas un attīstīšanas iespējām, iepazīties ar jau strādājošu SMU veiksmes stāstiem un uzklausīt biznesa ekspertu pieredzi.

Īpaši iedvesmojoši skolēnus uzrunāja Reinis Nikuļcevs, JA Latvia SMU programmas absolvents, LIAA Jelgavas biznesa inkubatora jaunais uzņēmējs, SIA RocketGrip (sporta preču/aksesuāru ražotājs).

Otrajā daļā norisinājās praktiskā nodarbība – kā veidot SMU pamatskolā.

Semināra apmeklējuma mērķis - motivēt skolēnus veidot savu skolēnu mācību uzņēmumu SMU jau sākumskolā.

Milzīgs paldies Edgara Apiņa vecākiem par atbalstu un palīdzību, lai skolēni nokļūtu Valmieras tehnikumā.

Informāciju sagatavoja:

Jana Štrāle, skolēnu mācību uzņēmumu konsultante

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu “karjera” skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad termins “karjera” ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības izaugsme un nodarbošanās secīga maiņa visas dzīves garumā. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,

 • lai profesija atbilstu spējām,

 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams, ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu ļoti garš saraksts. Daudziem ir plašs interešu loks, un ir visai grūti izšķirties, kuru no savām interesēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet ko atstāt kā vaļasprieku. Lai pieņemtu pareizo lēmumu, nepieciešams izzināt potenciālās darbības virziena/profesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus.

VARU — tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis,— visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir noskaidrotas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā — mācībās vai jau praktiskajā darbā.

VAJAG — tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē; tāpēc, izvēloties izglītības virzienu ir jāuzzina, kādas zināšanas un prasmes (kompetences) var apgūt mācoties/ studējot vienā vai otrā programmā, kuru piedāvā izglītības iestādes. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties.

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītības uzdevumi

 1. Palīdzēt skolēniem pašattīstīties:

 • izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses;

 • izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru;

 • attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt”, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē;

 • analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.

 1. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:

 • izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību;

 • izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai;

 • izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences;

 • salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām;

 • piedalīties darba izmēģinājumos;

 • uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību;

 • gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu;

 • izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības;

 • uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū.

 1. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru:

 • apgūt karjeras vadības prasmes;

 • noteikt savas attīstības vajadzības;

 • pilnveidot savas zināšanas un prasmes;

 • apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas;

 • veidot savu personīgās karjeras plānu;

 • attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes;

 • veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.


Par programmu un mācību metodi „Skolēnu mācību uzņēmums”

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.

SMU mācību metodes mērķis – SMU mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.

SMU programmas mērķis – jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

SMU statuss – SMU nav juridiska statusa, reģistrācija un uzskaite notiek JA Latvija. Ikdienas darbības uzraudzība notiek izglītības iestādē SMU skolotāja – konsultanta vadībā. Attiecībā uz nodokļu likumu piemērošanu Skolēnu mācību uzņēmuma gadījumā atbildīgs ir JA Latvija.

Ja SMU nav reģistrēts kopējā SMU reģistrā un nav noslēgts sadarbības līgums ar JA Latvija par JA Latvija programmu izmantošanu mācību procesā, JA Latvija neuzņemas atbildību par Skolēnu mācību uzņēmuma darbību. Šādā gadījumā atbildība par nodokļu likuma piemērošanu un citos darījumos uzņemas izglītības iestāde.

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu efektīvu mācību metodi uzņēmējdarbības izglītībā Latvijā atzīst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem – iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Veidojot SMU, skolēns iegūst:

▲ zināšanas uzņēmējdarbībā;

▲ pārdošanas prasmi;

▲ prezentēšanas prasmi;

▲ zināšanas par finanšu analīzi;

▲ prasmi plānot savas finanses;

▲ prasmi darboties komandā;

▲ nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus;

▲ iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem;

▲ pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā);

▲ ierakstu CV;

▲ starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē;

▲ savu peļņu;

▲ uzvaras „garšu”;

▲ iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība;

▲ iespēju iegūt JA Latvija sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.

Karjeras izglītības dokumentācija

KAA pasākumu plāns 2019.-2020..docx
sevis_izzinasana.pdf
izglitiba_un_nodarbinatiba.pdf
es_veidotas_organizacijas.pdf